Stichting De Vrijheid Oisterwijk
Balans
Activa 31-dec-20 31-dec-19
Rabobank 5.334,67 981,87
Passiva
Eigen Vermogen  1-1 981,87 583,97
resultaat lopend jaar 4.352,80 397,90
Eigen Vermogen 31-12 5.334,67 981,87
Staat van Baten en lasten 31-dec-20 31-dec-19
Baten
Giften 6.700,00 2.700,00
Totaal baten 6.700,00 2.700,00
Lasten
Vrijwilligersvergoeding 1.700,00 1.700,00
Bankkosten 175,30 190,70
Kosten website 471,90 411,40
Totaal lasten 2.347,20 2.302,10
Resultaat 4.352,80 397,90