Stichting De Vrijheid Oisterwijk

Balans 31-dec-23 31-dec-22

Activa Rabobank 10.075,39 8.403,51

Passiva

Eigen Vermogen 1-1 8. 403,51 3.968,21

resultaat lopend jaar 1.671,88 4.435,30

Eigen Vermogen 31-12 10.075,39 8.403,51

Staat van Baten en lasten 31-dec-23 31-dec-22

Baten

Giften 3.800,00 8.700,00

Totaal baten 3.800,00 8.700,00

Lasten vrijwilligersvergoeding 1.900,00 1900,00

Bankkosten 228,12 186,70

Kosten  website 0,00 2.178,00

Totaal lasten 2.128,12 4.264,70

Resultaat 1.671,88 4.435,30