financieel jaarverslag 2022 Stichting De Vrijheid Oisterwijk
Balans
Activa 31-dec-22 31-dec-21
Rabobank 8.403,51 3.968,21
Passiva
Eigen Vermogen  1-1 3968.51 5.334,67
resultaat lopend jaar 4.435,30 -1.366,46
Eigen Vermogen 31-12 8.403,51 3.968,21
Staat van Baten en lasten 31-dec-22 31-dec-21
Baten
Giften 8.700,00 3.978,00
Totaal baten 8.700,00 3.978,00
Lasten
Vrijwilligersvergoeding 1.900,00 1.800,00
Bankkosten 186,70 180,66
Kosten website 2.178,00 3.363,80
Totaal lasten 4.264,70 2.302,10
Resultaat 4.436,30 -1.366,26