Notarissen

Alle eeuwen door heeft Oisterwijk notarissen gehad. De werkzaamheden zijn wel sedert de Franse Tijd grondig veranderd. Terwijl daarvoor enkel verklaringen op schrift gesteld werden, is daarna de functie uitgebreid met allerlei rechtshandelingen die vastlegging behoeven. Dat geschiedde tot dan toe door de schepenen.

Twaalfmannen

In Oisterwijk waren alle weerbare mannen vanouds betrokken bij het bestuur. Wanneer het nodig was kwamen allen bij elkaar om belangrijke beslissingen te nemen. Dat betroffen dan meestal financiële zaken. Rond 1720 werd dat steeds meer als niet praktisch ervaren en kwam het tot de instelling van een college van twaalf mannen, die in plaats […]

Vorsters

De vorster was de gerechtsdienaar van Oisterwijk. Vergelijkbaar met de politieagent van de tegenwoordige tijd.

Gezworenen, Borgemeesters

De plaatselijke financiële huishouding was in handen van de borgemeesters. Zij zorgden voor de belastinginning (beden, verpondingen, personele omslagen) en de betaling zowel aan de hogere overheden als van de plaatselijk gemaakte kosten.

Schouten

Voor de Franse Tijd was de landsheer niet vertegenwoordigd door een burgemeester, maar door de schout. In Oisterwijk was deze tevens kwartierschout van het kwartier van Oisterwijk, het westelijk vierde deel van de Meierij van ‘s-Hertogenbosch. Zijn chefs waren de Bossche hoog- en laagschout.

Schepenen

Een van de functies van de Oisterwijkse schepenen was rechtspreken in de eninge, het rechtsgebied van Oisterwijk. Daarnaast bestuurden en vertegenwoordigden zij de vrijheid Oisterwijk en vaardigden zij de plaatselijke verordeningen uit. Voor de Franse Tijd die een scheiding der machten invoerde waren zij het die op alle terreinen de leiding hadden in de vrijheid […]