Financieel jaarverslag 2020

Stichting De Vrijheid Oisterwijk Balans Activa 31-dec-20 31-dec-19 Rabobank 5.334,67 981,87 Passiva Eigen Vermogen¬† 1-1 981,87 583,97 resultaat lopend jaar 4.352,80 397,90 Eigen Vermogen 31-12 5.334,67 981,87 Staat van Baten en lasten 31-dec-20 31-dec-19 Baten Giften 6.700,00 2.700,00 Totaal baten 6.700,00 2.700,00 Lasten Vrijwilligersvergoeding 1.700,00 1.700,00 Bankkosten 175,30 190,70 Kosten website 471,90 411,40 Totaal lasten […]