Stichting De Vrijheid Oisterwijk
Balans 31-dec-21 31-dec-20
Activa
Rabobank 3968,21 5334,67
Passiva
Eigen Vermogen 1-1 5334,67 981,87
resultaat lopend jaar -1366,46 4352,80
Eigen Vermogen 31-12 3968,21 5334,67
Staat van Baten en lasten 31-dec-21 31-dec-20
Baten
Giften 2178,00 6700,00
Totaal baten 2178,00 6700,00
Lasten
Vrijwilligersvergoeding 0,00 1700,00
Bankkosten 180,66 175,30
Kosten  website 3363,80 471,90
Totaal lasten 3544,46 2347,20
Resultaat -1366,46 4352,80