postcode, straat, trefwoord, etc.

De vrijheid Oisterwijk
In het gebied der Tilburgen werd vóór 1212 Oisterwijk gesticht. Hertog Hendrik I van Brabant bekrachtigde in 1230 de keuze van de inwoners die voor het recht van Den Bosch kozen. Vanaf toen viel Oisterwijk buiten het landrecht en was een vrijheid met eigen bestuur en rechten.

Hoe werkt deze website?
Wanneer op de kaart  op de plek van een huis geklikt wordt opent zich het venster van dat huis met een recente foto en een korte toelichting. Hier kan dan een pdf-bestand geopend worden met een uitgebreid geannoteerd verhaal met afbeeldingen en een samenvattend overzicht van de eigenaren.

Stichting De Vrijheid Oisterwijk stelt prijs op nog onbekende documentatie en afbeeldingen, waardoor ook het minder bekende van Oisterwijk voor anderen toegankelijk wordt.

Zie voor ANBI gegevens menuoptie Contact

Contact

Contact: info@devrijheidoisterwijk.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

 • Gemeente Oisterwijk
 • Sint Petrus Stichting te Oisterwijk
 • Mensink Stichting te Oisterwijk
 • Stichting De Schuur te Oisterwijk
 • Bijdragen van verschillende instellingen en particulieren

Website: Digitaal Oisterwijk
Opdrachtgever: Stichting De Vrijheid Oisterwijk

uit: www.devrijheidoisterwijk.nl, 26-10-2009

ANBI gegevens

 • Naam: Stichting De Vrijheid Oisterwijk
 • Fiscaal nr: 8200.35.129
 • Contactgegevens:  info@devrijheidoisterwijk.nl
 • Doelstelling: Het publiceren, zowel digitaal als analoog van historische gegevens en publicaties betreffende de voormalige Vrijheid Oisterwijk, zodat deze gegevens openbaar toegankelijk zijn.
 • Beleidsplan:                                                                                                                                                   Stichting De Vrijheid Oisterwijk stelt zich ten doel tot het verzamelen van historische data, documentatie, gegevens en publicaties van huizen, families en bestuurders binnen het historisch bestuurlijk gebied van de Vrijheid Oisterwijk. Deze informatie wordt verwerkt en gereed gemaakt voor publicatie op de website. Ter verrijking worden deze gegevens en bronnen voor zover mogelijk aan elkaar gerelateerd waar deze gemeenschappelijke historische raakvlakken hebben. Denk hierbij aan huizen in hun oorspronkelijke situatie, locatie en coördinatie, en huidig adres en situatie. Alsmede aan de eigenaren, bewoners en families door de eeuwen heen. Na bewerking worden deze verrijkte gegevens naar de website geupload en komen deze openbaar toegankelijk. Dit is een continue proces waarbij de verwerkte gegevens periodiek worden geupload naar de website.
 • Bestuurssamenstelling:                                                                                                                    Voorzitter, W.P.M.J. de Bakker, penningmeester, H.M.P.M. Mols, secretaris, M.J.A.J. Jansen
 • Beloningsbeleid:                                                                                                                                            Er zijn geen medewerkers in loondienst. Alle werkzaamheden worden op basis van vrijwilligheid uitgevoerd.
 • Verslag uitgeoefende activiteiten 2014-2015: In 2014 en 2015 zijn veel gegevens uit diverse onderzoekresultaten verwerkt in overzichten ter voorbereiding voor publicatie op de website. Zo is in 2015 de website aangevuld met overzichten van de schepenen van De Vrijheid Oisterwijk over de periode 1406-1810. Het betreft drie overzichten.

  -        Op chronologische volgorde van eerste naamstelling

  -        Op volgorde van jaar (jaarlijsten

  -        Op volgorden van hun schepenzegels met afbeeldingen

  Het bestuur is enkele malen voor overleg bij elkaar geweest.


 • Financiële verantwoording: 
  Balans 31-dec-15 31-dec-14
  Activa    
  Rabobank 1247,19 1676,75
       
  Passiva    
  Eigen Vermogen 1-1 1676,75 1949,9
  resultaat lopend jaar -429,56 -273,15
  Eigen Vermogen 31-12 1247,19 1676,75
       
  Staat van Baten en lasten 2015 2014
  Baten    
  Giften 0 150
  Totaal baten 0,00 150,00
       
  Lasten    
  Bankkosten 18,16 11,75
  Kamer van koophandel 0 0
  Kosten  website 411,4 411,4
       
  Totaal lasten 429,56 423,15
       
  Resultaat -429,56 -273,15