postcode, straat, trefwoord, etc.

De vrijheid Oisterwijk
In het gebied der Tilburgen werd vóór 1212 Oisterwijk gesticht. Hertog Hendrik I van Brabant bekrachtigde in 1230 de keuze van de inwoners die voor het recht van Den Bosch kozen. Vanaf toen viel Oisterwijk buiten het landrecht en was een vrijheid met eigen bestuur en rechten.

Hoe werkt deze website?
Wanneer op de kaart  op de plek van een huis geklikt wordt opent zich het venster van dat huis met een recente foto en een korte toelichting. Hier kan dan een pdf-bestand geopend worden met een uitgebreid geannoteerd verhaal met afbeeldingen en een samenvattend overzicht van de eigenaren.

Stichting De Vrijheid Oisterwijk stelt prijs op nog onbekende documentatie en afbeeldingen, waardoor ook het minder bekende van Oisterwijk voor anderen toegankelijk wordt.

Zie voor ANBI gegevens menuoptie Contact

Contact

: ontact: info@devrijheidoisterwijk.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

 • Gemeente Oisterwijk
 • Sint Petrus Stichting te Oisterwijk
 • Mensink Stichting te Oisterwijk
 • Stichting De Schuur te Oisterwijk
 • Bijdragen van verschillende instellingen en particulieren

Website: Digitaal Oisterwijk
Opdrachtgever: Stichting De Vrijheid Oisterwijk

uit: www.devrijheidoisterwijk.nl, 26-10-2009

ANBI gegevens

 • Naam: Stichting De Vrijheid Oisterwijk
 • Fiscaal nr: 8200.35.129
 • Contactgegevens:  info@devrijheidoisterwijk.nl
 • Doelstelling: Het publiceren, zowel digitaal als analoog van historische gegevens en publicaties betreffende de voormalige Vrijheid Oisterwijk, zodat deze gegevens openbaar toegankelijk zijn.
 • Beleidsplan:                                                                                                                                                   Stichting De Vrijheid Oisterwijk stelt zich ten doel tot het verzamelen van historische data, documentatie, gegevens en publicaties van huizen, families en bestuurders binnen het historisch bestuurlijk gebied van de Vrijheid Oisterwijk. Deze informatie wordt verwerkt en gereed gemaakt voor publicatie op de website. Ter verrijking worden deze gegevens en bronnen voor zover mogelijk aan elkaar gerelateerd waar deze gemeenschappelijke historische raakvlakken hebben. Denk hierbij aan huizen in hun oorspronkelijke situatie, locatie en coördinatie, en huidig adres en situatie. Alsmede aan de eigenaren, bewoners en families door de eeuwen heen. Na bewerking worden deze verrijkte gegevens naar de website geupload en komen deze openbaar toegankelijk. Dit is een continue proces waarbij de verwerkte gegevens periodiek worden geupload naar de website.
 • Bestuurssamenstelling:                                                                                                                    Voorzitter, W.P.M.J. de Bakker, penningmeester, H.M.P.M. Mols, secretaris, M.J.A.J. Jansen
 • Beloningsbeleid:                                                                                                                                            Er zijn geen medewerkers in loondienst. Alle werkzaamheden worden op basis van vrijwilligheid uitgevoerd.
 • Verslag uitgeoefende activiteiten 2016-2017

  In 2016 en 2017 zijn veel gegevens uit diverse onderzoekresultaten verwerkt in overzichten ter voorbereiding voor publicatie op de website.  

  2 mei 2016. Het bestuur bij elkaar gekomen en de plannen, acties en financiën voor 2016 besproken.

  20 oktober 2016. Bestanden van de DVD behorend bij het boek Oisterwijk een geschiedenis van meer dan 800 jaar, zijn vanaf nu te raadplegen op deze site. De bestanden zijn geplaatst onder menu Bronnen, en bevatten overzichten van functionarissen en enkele akten/charters met transcripties met de eerste vermelding van Oisterwijk en het verlenen van enkele rechten en privileges.

  12 november 2016. Wim de Bakker heeft in Baarle-Hertog uit handen van voorzitter Hans Hellegers van de stichting Brabants Heem voor zijn werk de Knippenbergprijs in ontvangst mogen nemen. Wim de Bakker heeft de prijs, een bedrag van 1000 euro en een legpenning, gekregen voor zijn baanbrekende werk op het gebied van historische geografie. Een geweldig resultaat waar we erg trots op mogen zijn.

   2017. In dit jaar is een start gemaakt om de artikelen van huizen aan De Lind (Lindeind) te bewerken bewerkt en gereed te maken om in 2018 op de website te plaatsen.

  Vrijheid Oisterwijk heeft deelgenomen aan de actie Hart voor uw Club 2017 van Rabobank Hart van Brabant. Met 18 stemmen heeft dit geresulteerd in 119,52 extra inkomsten.

  De website is alweer enkele jaren oud en –mede door de Knippenbergprijs en RABO bijdrage- kunnen en willen we deze in 2018 door ontwikkelen naar de huidige tijd.

   We kunnen de jaren 2016-2017 in meerdere opzichten positief afsluiten.


 • Financiële verantwoording: 
  Balans 31-dec-17 31-dec-16
  Activa                       
  Rabobank 1.188,48
  1.670,19
       
  Passiva    
  Eigen Vermogen 1-1 1.670,79
  1.247,79
  resultaat lopend jaar -482,31
  423,60
  Eigen Vermogen 31-12 1.188,48
  1.670,79
       
  Staat van Baten en lasten 31-dec-2017 31-22-2016
  Baten    
  Giften 1.619,52
  2.500
  Totaal baten1.619,522.500
       
  Lasten    
  Vrijwilligersvergoeding1.500
  1.500
  Bankkosten 190,43
  165
  Kamer van koophandel 0
  0
  Kosten  website              411,40           411,40
  Totaal lasten
  2.101,31
  2.076,40
       
  Resultaat 482,31
  423,60